Thực hiện chủ trương giảm thiểu giao dịch tiền mặt trong chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 65/UBND-KTN, ngày 06/01/2023 về việc tiếp tục khẩn trương giải quyết các vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục liên quan để chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã vào cuộc quyết liệt nhằm đảm bảo chế độ, chính sách cho các chủ rừng, động viên người dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng.

Từ khi triển khai, thực hiện chính sách chi trả DVMTR, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tiến hành chi trả cho 2.934 chủ rừng, với tổng số tiền chi trả hơn 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều chủ rừng chưa đủ điều kiện nhận tiền chi trả DVMTR với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng trên địa bàn các huyện, thành phố: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, TP Điện Biên Phủ. Tiền chi trả DVMTR là nguồn thu nhập giúp chủ rừng hiểu giá trị của rừng, có niềm tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ và phát triển rừng. Vì vậy, việc chưa nhận được tiền DVMTR là một thiệt thòi với các chủ rừng.

Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh luôn hiểu những khó khăn ban đầu như thói quen dùng tiền mặt, trình độ học vấn của người dân vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.

Đứng trước những khó khăn, vướng mắc đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn mở tài khoản chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng. Cùng với đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các chủ rừng khẩn trương mở tài khoản Ngân hàng để nhận tiền chi trả DVMTR; tham mưu văn bản chỉnh sửa thông tin sai khác giữa giấy tờ tùy thân với quyết định giao đất, giao rừng, thông tin không trùng khớp giữa quyết định giao đất, giao rừng và bản đồ, … để các chủ rừng đủ điều kiện nhận tiền chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với Hạt Kiểm lâm, phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tủa Chùa tuyên truyền, hướng dẫn các chủ rừng mở tài khoản Ngân hàng để nhận tiền chi trả DVMTR.

Ngoài ra, để người dân sớm nhận được tiền chi trả DVMTR, ngày 02/02/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp thống nhất nội dung các giải pháp giải quyết vướng mắc, thủ tục liên quan nhằm đảm bảo điều kiện chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng. Qua ý kiến trao đổi, thảo luận giữa các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, các giải pháp đã được đưa ra: Đối với chủ rừng chưa mở tài khoản, UBND xã và các bên liên quan sẽ tuyên truyền, vận động chủ rừng mở tài khoản; đối với trường hợp chủ rừng ít tiền sẽ tiến hành chi trả tiền mặt cho chủ rừng theo đúng quy định; chủ rừng sai khác thông tin, các phòng ban chuyên môn huyện sẽ tiến hành rà soát sai khác và chỉnh sửa gửi về Quỹ tỉnh; với chủ rừng chết, tùy từng trường hợp sẽ hướng dẫn người được hưởng thừa kế làm các thủ tục để hưởng tiền DVMTR; đối với chủ rừng chưa điều chỉnh sáp nhập đổi tên theo Quyết định của UBND tỉnh, các huyện sẽ điều chỉnh tên theo đúng tên Quyết định của UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp thống nhất nội dung các giải pháp giải quyết vướng mắc, thủ tục liên quan nhằm đảm bảo điều kiện chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng.

Sau thời gian khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 65/UBND-KTN, ngày 06/01/2023 về việc tiếp tục khẩn trương giải quyết các vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục liên quan để chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo sát sao các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn hoàn thiện các thủ tục, giải quyết các khó khăn vướng mắc và hướng dẫn chủ rừng mở tài khoản nhận tiền chi trả DVMTR. Một số huyện đã giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong việc chi trả DVMTR, hoàn thành việc chi trả cho chủ rừng như: Huyện Mường Ảng hoàn thành chi trả cho 215/215 chủ rừng; huyện Mường Nhé hoàn thành chi trả cho 213/218 chủ rừng. Đối với huyện Tuần Giáo và Tủa Chùa, đã giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, tiếp tục vận động, tuyên truyền chủ rừng mở tài khoản nhận tiền DVMTR. Đối với huyện Điện Biên và Điện Biên Đông, sớm giải quyết khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng sẽ tiếp tục tham mưu các Sở, ban ngành và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong chi trả DVMTR để người dân sớm nhận được tiền chi trả DVMTR. Đặc biệt, đối với 245 chủ rừng đủ điều kiện nhưng chưa mở tài khoản, Quỹ sẽ xin ý kiến Hội đồng Quản lý Quỹ về việc chi trả bằng tiền mặt cho chủ rừng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   101 người đã bình chọn
   Thống kê: 779.134
   Online: 34