Ngày 24/02/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định số 283/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và dự toán chi quản lý năm 2023 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên.

Rừng Điện Biên.

Theo đó, kế hoạch thu năm 2023 là: 258.509.656.579 đồng. Trong đó, thu điều phối từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam là: 225.847.684.131 đồng; thu nội tỉnh là: 29.161.972.448 đồng; lãi tiền gửi: 3.500.000.000 đồng.

Kế hoạch chi năm 2023: 268.606.703.614 đồng. Trong đó, chi quản lý là: 21.625.171.813 đồng; Dự phòng: 12.925.482.829 đồng; chi trả cho chủ rừng: 234.056.048.972 đồng.

Căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch thu, chi Quỹ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thu, chi tiền DVMTR và dự toán chi quản lý năm 2023 đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành có liên quan.

 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Quỹ quản lý, sử dụng, tổ chức thực hiện, thanh quyết toán kinh phí theo đúng chính sách, chế độ quy định hiện hành; đồng thời chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   101 người đã bình chọn
   Thống kê: 779.233
   Online: 33