GIỚI THIỆU CHUNG

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên (sau đây gọi tắt là Quỹ) được thành lập theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên, thực hiện chức năng huy động, tiếp nhận và quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập.

I. Nhiệm vụ và quyền hạn Quỹ.

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại khoản 2, Điều 76, Nghị dịnh số 156/2018/NĐ-CP, cụ thể:

a) Rà soát, ký kết hợp đồng, tiếp nhận và quản lý nguồn tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng;

b) Vận động, tiếp nhận và quản lý các nguồn tài chính ủy thác khác; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước;

c) Tiếp nhận, quản lý tiền trồng rừng thay thế;

d) Đại diện cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ký hợp đồng với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải trả tiền ủy thác về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh;

đ) Làm đầu mối giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng kinh phí quản lý, việc thanh toán tiền cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng của các chủ rừng có khoán bảo vệ rừng;

e) Tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, dự án và các hoạt động phi dự án do Quỹ hỗ trợ;

g) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đối tượng được hưởng nguồn tài chính do Quỹ hỗ trợ;

h) Thực hiện các quy định của pháp luật về tài chính, thống kê, kế toán và kiểm toán; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ cho cấp có thẩm quyền;

i) Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về đối tượng, hoạt động được hỗ trợ từ Quỹ;

k) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam về tình hình thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng của địa phương hằng năm theo Mẫu số 16 Phụ lục VI kèm theo Nghị định này.

l) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được Pháp luật quy định và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

 

PHÁT THANH