Cơ cấu tổ chức.

1. Sơ đồ tổ chức

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Quỹ gồm: 

1) Hội đồng quản lý Quỹ: gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên. Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Quỹ.

2) Ban Kiểm soát Quỹ: gồm 3 thành viên, giúp Hội đồng quản lý Quỹ giám sát hoạt động của Ban điều hành Quỹ.

3) Ban Điều hành Quỹ: gồm Giám đốc, Phó giám đốc và 3 phòng chuyên môn; tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao.

PHÁT THANH
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
147 người đã bình chọn
Thống kê: 916.021
Online: 6