QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh Điện Biên, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên, theo quy định của Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ Về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng. Cơ cấu tổ chức bộ máy và điều hành của đơn vị, gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và Bộ máy điều hành; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập. Quá trình xây dựng và tổ chức Bộ máy Quỹ được hình thành trên cơ sở các văn bản chỉ đạo như sau:

Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên.

Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ.

Quyết định 264/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Quỹ.

Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội của Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 06/6/2012.

Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ.

Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc miễn nhiệm và điều động Giám đốc Quỹ.

Quyết định số 136/QĐ-SNN ngày 23/3/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc điều động và bổ nhiệm phó Giám đốc phụ trách.

Quyết định số 583/QĐ-SNN ngày 16/10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2018-2020.

Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc bổ nhiệm Giám đốc Quỹ.

 Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ thay thế Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 24/3/2016.

Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ thay thế Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 14/5/2012.

 Trên cơ sở đó, Bộ máy điều hành Quỹ chính thức được hình thành và đi vào hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức bộ máy hiện nay gồm: 01 Giám đốc và 01 phó Giám đốc; 03 phòng nghiệp vụ (Hành chính - Tổng hợp; Kế hoạch - Kỹ thuật; Bộ phận Kiểm tra, giám sát - Tuyên truyền). Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR, gắn với quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, sự đồng thuận của Cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, người lao động của Quỹ, đã góp phần thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

- Trong thời gian hơn 8 năm triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Ban điều hành Quỹ đã tham mưu giúp Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Nông nghiệp và PTNT, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan trình UBND tỉnh ban hành các loại văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

- Thực hiện ký kết 13 hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR đối với các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực nội tỉnh.

- Thực hiện ký kết hợp đồng với các đơn vị truyền thông, về tuyên truyền các hoạt động liên quan đến chính sách chi trả dịch vụ môi trường, cụ thể: đã xây dựng 31 chuyên mục phóng sự phát thanh, 31 chuyên mục phóng sự truyền hình; Phối hợp với các cơ quan Báo Điện Biên Phủ, Tài nguyên - Môi trường, tạp chí Kinh doanh và Pháp luật, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh... xây dựng 03 phóng sự, 18 chuyên mục, 13 chuyên trang, 256 tin, bài, 01 chùm phóng sự ảnh về thực hiện chi trả DVMTR; Mở chuyên mục của Quỹ trên kênh Youtube, đăng các video tuyên truyền, đăng 42 tin, bài trên trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên.

- Tổ chức 368 cuộc tuyên truyền với sự tham gia của 11.335 lượt người; Tổ chức 28 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 690 học viên là các chủ rừng tổ chức, cộng đồng thôn, bản, lực lượng Kiểm lâm.

- Cấp phát các ấn phẩm truyền thông như: Phát 3.000 áo mưa có in logo tuyên truyền của Quỹ cho các ban quản lý rừng cộng đồng; Trao tặng 5.000 ba lô, 110.000 vở học sinh, 4.000 áo khoác cho các em học sinh tại các huyện được chi trả tiền DVMTR. Cấp phát 1.000 quyển lịch tết (07 tờ), 4.000 tờ lịch cho các chủ rừng, các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng và một số đơn vị có liên quan; Phát trên 10.000 tờ rơi, 1.500 tờ áp phích, 942 cuốn Sổ tay tuần tra bảo vệ rừng, 2.625 cuốn Sổ tay chi trả DVMTR cho chủ rừng; Tổ chức xây dựng, cắm 310 biển báo tại các khu vực rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng.; In ấn, cấp phát hơn 5.586 cuốn bản tin với nội dung giới thiệu hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, phổ biến chính sách chi trả DVMTR và kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Ban điều hành Quỹ phối hợp với Ban Kiểm soát Quỹ, Hạt Kiểm lâm và các đơn vị liên quan tổ chức 51 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

- Quỹ đã vận động, tiếp nhận, chi tiền ủy thác và nguồn thu bắt buộc khác: Tổng nguồn thu trên 1.161 tỷ đồng (trong đó: năm 2012: 100 tỷ; năm 2013: 1,64 tỷ; năm 2014: 223,55 tỷ; năm 2015: 2,9 tỷ; năm 2016: 62,89 tỷ; năm 2017: 239,54 tỷ; năm 2018: 280,9 tỷ; năm 2019: 249,59 tỷ). Thực hiện giải ngân: năm 2013 chi 14,2 tỷ (chi trả chủ rừng 12, 8 tỷ, chi hoạt động 1,4 tỷ), năm 2014: 109,25 tỷ (chi trả chủ rừng 107,2 tỷ, chi hoạt động 2 tỷ), năm 2015 tính đến 30/9 đã chi 82,3 tỷ (chi trả chủ rừng 81 tỷ, chi hoạt động 1,3 tỷ), năm 2016: 129,43 tỷ (chi trả chủ rừng 125,53 tỷ, chi hoạt động 3,9 tỷ), năm 2017: 168,24 tỷ (chi trả chủ rừng 160,73 tỷ, chi hoạt động 6,575 tỷ), năm 2018: 158,59 tỷ (chi trả chủ rừng 150,8 tỷ, chi hoạt động 6,48 tỷ), năm 2019: 289,45 tỷ (chi trả chủ rừng 271,79 tỷ, chi hoạt động 15,7 tỷ).

PHÁT THANH
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
87 người đã bình chọn
Thống kê: 558.683
Online: 36