Ngày 29 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định số 2366/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Pay, tỉnh Điện Biên.

Năm 2021 nhà máy thủy điện Nậm Pay tại xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo đã được các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành công trình, vận hành hòa vào lưới điện quốc gia. Để tổ chức triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ đối với bên sử dụng dịch vụ với bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng;

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn, làm việc với Hạt kiểm lâm, UBND các xã và các đơn vị có liên quan để xác định ranh giới, diện tích rừng trong lưu vực và tổ chức Hội nghị thống nhất ranh giới, diện tích rừng nằm trong lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Pay với UBND các huyện: Tủa Chùa và Tuần Giáo. Đến ngày 22/12/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có tờ trình số 2954/TTr-SNN trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Pay, tỉnh Điện Biên.

Bản đồ ranh giới lưu vực, hiện trạng rừng nhà máy thủy điện Nậm Pay, tỉnh Điện Biên.

Tại Quyết định số 2366/QĐ-UBND, ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện đã nêu rõ: điểm đầu ra của lưu vực có tọa độ: X = 540.957; Y = 2.412.560 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30). Diện tích lưu vực: 6.517,01 ha (trong đó: huyện Tủa Chùa 5.711,55 ha; huyện Tuần Giáo 805,46 ha). Diện tích rừng trong lưu vực: 2.287,47 ha (trong đó: huyện Tủa Chùa 2.051,68 ha; huyện Tuần Giáo 235,79 ha).

Việc phê duyệt Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuộc lưu vực nhà máy Thủy điện Nậm Pay, tỉnh Điện Biên. Để các cơ quan quản lý và các chủ rừng nằm trong lưu vực nắm bắt được ranh giới, vị trí, khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   107 người đã bình chọn
   Thống kê: 819.629
   Online: 19