Ngày 06/01/2023 Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã có văn bản gửi Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố về việc cung cấp số liệu theo dõi diến biến rừng năm 2022.

Theo quy định tại Điều 62, 63, Mục 2, Chương V, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, trước ngày 15/2 hàng năm Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng của năm trước cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng; phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và chủ rừng là tổ chức xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng trên cơ sở cập nhật bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng từ kết quả theo dõi diễn biến rừng và kết hợp khoanh vẽ vùng có biến động trên nền ảnh viễn thám Planet, Sentinel-2, Google Earth.

Rà soát, xác định các điểm biến động trên cơ sở cập nhật bản đồ chi trả DVMTR từ kết quả theo dõi diễn biến rừng năm trước và kết hợp khoanh vẽ vùng có biến động trên nền ảnh viễn thám Planet, Sentinel-2, Google Earth.

Sau khi rà soát, xác định được diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND các xã và các chủ rừng kiểm tra, xác minh diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng ngoài thực địa đối với trường hợp có kiến nghị; tổng hợp diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2022 làm cơ sở thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   107 người đã bình chọn
   Thống kê: 819.663
   Online: 28