Rừng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với con người và môi trường sống, là nơi cư trú phần lớn của các loài động vật, thực vật. Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, lực lượng chức năng, chủ rừng trên địa bàn thành phố (TP) Điện Biên Phủ luôn triển khai quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục các giải pháp và huy động cả hệ thống chính trị cùng nhân dân tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng.

Kiểm lâm địa bàn phối hợp với các lực lượng của xã và các chủ rừng thực hiện tuần tra rừng.

Hiện nay, TP Điện Biên Phủ có tổng diện tích tự nhiên là 30.657,74ha. Đất quy hoạch lâm nghiệp là 18.196,16ha (chiếm 59,35%). Trong đó, đất quy hoạch rừng đặc dụng là 4.436,55ha (chiếm 14,47%); đất quy hoạch rừng phòng hộ là 10.442,9ha (chiếm 34%); đất quy hoạch rừng sản xuất 3.316,71ha (chiếm 10,8%). Diện tích đất có rừng là 13.559,8ha, trong đó 13.095,1ha rừng tự nhiên, 464,7ha rừng trồng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,23%. Địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi dốc, hiểm trở và chia cắt mạnh, có nhiều sông suối và nằm trong vùng phòng hộ đầu nguồn của sông Nậm Rốm; giao thông đi lại khó khăn vào mùa mưa, diện tích đất có rừng chủ yếu tập trung ở các xã Thanh Minh, Nà Nhạn, Nà Tấu, Pá Khoang và xã Mường Phăng. Dân số TP có 21.890 hộ với 84.856 nhân khẩu, 26 dân tộc anh em cùng sinh sống, đồng bào dân tộc chủ yếu sống ở ven rừng, gần rừng và trong rừng, gần 80% dân số sống nhờ vào canh tác nông nghiệp, người dân sống chủ yếu dựa vào sản phẩm của rừng.

Thành phố Điện Biên Phủ có tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,23%.

Để triển khai hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, UBND TP đã tổ chức quán triệt, triển khai các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, TP; ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cấp TP, chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ huy quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã. Trong 2 năm (2020 - 2021), đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng cho 8.624 lượt người. Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của nhân dân trên địa bàn đã có những chuyển biến rõ rệt về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, nhiều mô hình làm giàu từ kinh tế trang trại kết hợp với trồng rừng ngày càng phát triển và được nhân rộng.

Bên cạnh đó, thành phố Điện Biên Phủ đã chỉ đạo tổ chức hội nghị công bố quy hoạch 3 loại rừng tại các xã, phường; thực hiện rà soát đất nương, đất lúa nước, đất thủy sản, đất vườn và đất khác nằm trong quy hoạch 3 loại rừng để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét đưa ra ngoài quy hoạch và bổ sung diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch 3 loại rừng vào trong quy hoạch lâm nghiệp. Qua rà soát đã đề nghị đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 422,244 ha, đề nghị bổ sung vào quy hoạch 3 loại rừng là 54,17 ha về công tác giao đất giao rừng, UBND TP đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng; hiện mới đang thực hiện việc khảo sát, đo đạc rừng tại các xã, chưa thực hiện được việc việc giao đất, giao rừng theo kế hoạch.

Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường triển khai các dự án phát triển rừng, thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng; tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục trồng, chăm sóc, bảo vệ cây hoa Ban, hoa Anh đào, kiểm tra nghiệm thu 65,52 ha rừng trồng do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên trồng từ năm 2016 tại 2 xã Nà Nhạn, Nà Tấu; thực hiện dự án trồng cây Mắc ca tại xã Nà Nhạn với diện tích khảo sát là 1.083,7 ha, hiện đã trồng được 20ha. Hướng dẫn nhân dân có nguyện vọng trồng cây mắc ca tại các khu vực nương rẫy cũ bạc màu thuộc quy hoạch 3 loại rừng những thực trạng chưa có rừng tại xã Pá Khoang được 28 ha, xã Thanh Minh 161 ha.

Về công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm TP phối hợp với Công an TP và UBND các xã, phường thực hiện 178 cuộc kiểm tra quản lý, bảo vệ rừng; Kiểm lâm địa bàn các xã, phường phối hợp với các lực lượng của xã và các chủ rừng thực hiện 132 lượt tuần tra với 1.310 lượt người tham gia. Qua đó, phát hiện và xử lý 178 vụ với 3 tổ chức, 92 cá nhân vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, trong đó xử lý vi phạm hành chính: 172 vụ, xử lý hình sự: 6 vụ. Phối hợp chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn TP. Trong năm 2020 và 2021 thực hiện chi trả được trên 7,9 tỷ đồng. Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân tham gia bảo vệ rừng, từ đó góp phần hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn còn chậm so với chỉ đạo của tỉnh. Diện tích rừng chưa giao hiện do UBND các xã quản lý còn trên 2.000ha. Một số diện tích rừng đã giao còn có sự chồng lấn vào đất ao, đất ruộng, đất sản xuất nông nghiệp, đất giao thông. Công tác phát triển rừng thực hiện chưa được nhiều, việc thực hiện gắn kết giữa trồng rừng sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm chưa thực hiện được; xã hội hóa nguồn lực để phát triển rừng còn hạn chế. Việc tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng chưa được thực hiện thường xuyên; hàng năm chưa tổ chức được các đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý; còn để xảy ra các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp…

Để phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới, TP cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tới nhân dân trên địa bàn TP, nhất là nhân dân ở các xã, phường có rừng. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn TP theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện việc đo đạc rừng đảm bảo chính xác về diện tích, vị trí đất rừng trên bản đồ và ngoài thực địa. Hằng năm thành lập các đoàn kiểm tra về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn các xã, phường; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Hạt Kiểm lâm TP cần tăng cường đôn đốc, hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, bảo lâm, chủ rừng của các xã, phường về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm về chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật và các vi phạm khác trong lĩnh vực lâm nghiệp. Tiếp tục phối hợp với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, UBND các xã, phường trong việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng đảm bảo đúng quy định./.

http://dienbien.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   147 người đã bình chọn
   Thống kê: 915.888
   Online: 25