Từ ngày 24-25/11/2022, Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chủ trì, phối hợp với Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của các đơn vị sử dụng DVMTR.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022 theo Kế hoạch số 17/KH-HĐQLQ ngày 18/11/2022 của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng về Kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của các đơn vị sử dụng DVMTR. Ban Kiểm soát Quỹ chủ trì, phối hợp với Ban điều hành Quỹ, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại Nhà máy thủy điện Nậm Núa và Nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu.

Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại văn phòng Nhà máy thủy Điện Nậm Núa.

Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào việc thực hiện lập bản kê, kế hoạch nộp tiền, bảng tổng hợp nộp tiền DVMTR từ năm 2018 đến năm 2022; mức chi trả tiền DVMTR; nộp tiền dịch vụ môi trường rừng của đơn vị sử dụng DVMTR (từ năm 2018 đến năm 2022) theo quy định tại Điều 67 của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018.

Đoàn công tác đã đối chiếu số liệu chứng từ, bản kê khai, bảng tổng hợp nộp tiền DVMTR với sản lượng kê khai nộp thuế, hóa đơn bán điện của đơn vị sử dụng DVMTR. Qua kiểm tra của Đoàn công tác cho thấy, các đơn vị sử dụng DVMTR cơ bản đều thực hiện tốt các điều khoản theo hợp đồng ủy thác đã ký như: Nộp đầy đủ bản kê khai sản lượng, chuyển trả tiền sử dụng DVMTR về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đầy đủ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn tồn tại như việc nộp tiền còn chậm, do Công ty chưa thu xếp được nguồn tài chính, phí dịch vụ môi trường rừng, hàng Quý được Công ty mua bán điện thanh toán vào ngày cuối cùng của Quý.

Từ năm 2018 đến quý 3 năm 2022, nhà máy thủy điện Nậm Núa đã nộp hơn 5 tỷ đồng tiền DVMTR, nhà thủy điện Nậm Khẩu Hu nộp hơn 2,6 tỷ đồng tiền DVMTR.

Việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về chính sách chi trả DVMTR của các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng chính là góp phần giúp người dân trong lưu vực thủy điện cải thiện thu nhập, góp phần bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   96 người đã bình chọn
   Thống kê: 746.225
   Online: 29