Thực hiện Kế hoạch số 337/KH-QBVR ngày 27/9/2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên. Từ ngày 03/10 - 14/10/2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức tuyên truyền một số nội dung liên quan đến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho các hộ gia đình, cá nhân trong cộng đồng thôn, bản trên địa bàn huyện Mường Chà.

Trước đây, hoạt động tuyên truyền thường được tổ chức tại thành phố hoặc trụ sở UBND các xã, thành phần tham gia chủ yếu là đại diện các Ban quản lý rừng cộng đồng thôn, bản. Sau khi tham gia các buổi tuyên truyền, đại diện các Ban quản lý rừng cộng đồng về truyền đạt lại nội dung cho người dân trong bản. Tuy nhiên, với số lượng nội dung Luật, Nghị định nhiều mà năng lực của Ban quản lý rừng cộng đồng còn hạn chế, nên các cộng đồng thôn bản người dân vẫn còn nhiều vấn đề chưa nắm bắt được. Vì vậy, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xây dựng và tổ chức tuyên truyền một số nội dung liên quan đến chính sách chi trả DVMTR tại cộng đồng thôn, bản trên địa bàn huyện Mường Chà.

Cán bộ Quỹ tỉnh tuyên truyền cho các thành viên Ban quản lý rừng và các hộ dân tham gia bảo vệ rừng của cộng đồng bản Mường Tùng, xã Mường Tùng.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã tập trung truyền tải đến chủ rừng một số quy định cơ bản của Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; triển khai hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền DVMTR theo Công văn số 239/QBVR-BĐH ngày 16/7/2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên về hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR cho các chủ rừng là cộng đồng dân cư thôn, bản; giải đáp những thắc mắc của chủ rừng trong việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

Cán bộ Quỹ tỉnh hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền cho các thành viên Ban quản lý rừng và các hộ dân tham gia bảo vệ rừng của cộng đồng bản Sá Ninh, xã Sá Tổng.

Tại buổi tuyên truyền, các chủ rừng tập trung lắng nghe, đưa ra những ý kiến còn vướng mắc. Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tiếp thu và phản hồi những ý kiến thắc mắc của các chủ rừng thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị ngoài thẩm quyền, được tiếp thu để báo cáo lãnh đạo và cấp có thẩm quyền theo quy định.

Các hộ dân tham gia bảo vệ rừng của cộng đồng bản Huổi Mí, xã Ma Thì Hồ tập trung lắng nghe nội dung tuyên truyền.

Thông qua hoạt động, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và chính sách chi trả DVMTR.  Tăng tính minh bạch, hiệu quả và giảm thiểu rủ ro trong quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại các cộng đồng thôn, bản nhằm nâng cao năng lực thực thi chính sách chi trả DVMTR, góp phần quản lý rừng bền vững tại địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   107 người đã bình chọn
   Thống kê: 819.653
   Online: 34