Hỏi

Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng được thực hiện như thế nào?


Trả lời

Theo điều 13 của Nghị định 99/2010/NĐ-CP thì Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (BVPTR) là tổ chức tiếp nhận ủy thác tiền chi trả DVMTR. Đối với các địa phương không có đủ điều kiện thành lập Quỹ BVPTR, thì UBND cấp tỉnh quyết định cơ quan, tổ chức làm thay nhiệm vụ của quỹ này. Riêng các tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn thì UBND cấp tỉnh xem xét cho phép thành lập chi nhánh Quỹ BVPTR  đến cấp huyện để thực hiện chi trả tiền ủy thác DVMTR được thuận lợi cho người dân. Trường hợp bên sử dụng DVMTR sử dụng dịch vụ này từ những khu rừng nằm trong phạm vi hành chính của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tiền ủy thác chi trả DVMTR được chuyển về Quỹ BVPTR của cấp tỉnh đó; hoặc cơ quan, tổ chức làm thay nhiệm vụ của Quỹ BVPTR cấp tỉnh do UBND cấp tỉnh quyết định. Trường hợp bên sử dụng DVMTR từ những khu rừng nằm trong phạm vi hành chính từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên thì tiền ủy thác chi trả DVMTR được chuyển về Quỹ BVPTR Việt Nam.

Các đối tượng thuộc tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ DVMTR phải chi trả tiền về bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch thì khi gặp rủi ro, bất khả kháng thì được xem xét miễn, giảm tiền phải chi trả DVMTR theo đúng quy định.

Câu hỏi

Mã xác thực không đúng.
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
55 người đã bình chọn
Thống kê: 58.273
Online: 28