Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025; năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; đây là điều kiện thuận lợi, tạo động lực cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Song, năm 2021 cũng là năm có nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã tác động trực tiếp đến đời sống và sản xuất nông, lâm nghiệp của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-SNN ngày 20/01/2021 để triển khai thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 và Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh. Đặc biệt, thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh những tháng cuối năm 2021 theo Công văn số 298-CV/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy và Công văn số 2305/UBND-TH ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 541/QĐ-SNN ngày 23/8/2021 thành lập tổ công tác để hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ và thúc đẩy tăng trưởng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2021.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, chung sức, đồng hành của doanh nghiệp và bà con nông dân; với sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn ngành đã nỗ lực bám sát cơ sở, chủ động tham mưu, tập trung quyết liệt chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, khôi phục sản xuất. Vì vậy, năm 2021 ngành đã khắc phục khó khăn, duy trì phát triển ổn định trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước; tổng giá trị sản xuất nông, lâm thuỷ sản đạt 2.210,88 tỷ đồng (tăng 4,31% so với năm 2020), vượt 1,31% so với kế hoạch giao, vượt 0,28% so với kịch bản tăng trưởng tỉnh giao; cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 18,08%.

Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra việc trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021 đã quản lý tốt 409.856,86 ha rừng hiện có; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp 1.043 lượt thôn, bản; số lượng người tham gia học tập và ký cam kết bảo vệ rừng là 53.580 lượt người; tổ chức 4.213 đợt tuần tra bảo vệ rừng với 27.910 lượt người tham gia; chuyển mục đích sử dụng rừng được quản lý chặt chẽ; 3.805 chủ rừng là cộng đồng dân cư thôn bản và hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng được phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; rà soát đất ở, đất lúa nước, đất thủy sản, đất vườn và đất khác nằm trong quy hoạch để đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng được 6.836,64 ha; rà soát đất quy hoạch lâm nghiệp chưa có rừng để giới thiệu cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp của tỉnh được 431.752,01 ha; số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm 10,3% so với năm 2020; công tác phối hợp với các ngành chức năng và các đoàn thể trong về quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,96% (hoàn thành 100% kế hoạch giao). Trồng rừng tập trung được 1.185,76 ha (đạt 103,1% kế hoạch giao); chăm sóc, bảo vệ rừng 401.597 ha (đạt 100% kế hoạch giao); toàn tỉnh giao được 352.938,45 ha rừng và đất lâm nghiệp. Thu tiền dịch vụ môi trường rừng được 241,338 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch), chi trả dịch vụ môi trường rừng số tiền 235,29 tỷ đồng (đạt 93% kế hoạch).

Năm 2022, thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 15/12/2021. Để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 6,14% (tăng 42,5% so với năm 2021), trong đó trồng rừng tập trung 7.370 ha, trồng cây Mắc ca 7.040 ha, tỷ lệ che phủ rừng nâng lên 43,5%. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm như sau:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU  của Tỉnh ủy và Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh; rà soát, bổ sung chính sách về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp, tăng cường khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào trồng rừng, trồng cây mắc ca, phát triển cây lâm sản dưới tán rừng (Sa nhân, Thảo quả, Đẳng sâm, Sâm Ngọc Linh). Tích cực triển khai thực hiện giao đất, giao rừng theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh; quản lý chặt chẽ diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và chủ rừng về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng; phát triển mô hình quản lý rừng cộng đồng. Tăng cường công tác truyền thông với nội dung phong phú và hình thức đa dạng, trong đó quan tâm đến yếu tố văn hóa, dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền. Đầu tư nâng cao năng lực công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại các ban quản lý rừng phòng hộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, ưu tiên khu vực trọng điểm về phá rừng, khai thác và vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Sở Nông nghiệp và PTNT chú trọng nâng cao nhận thức của người dân và chủ rừng về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Thực hiện phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, trọng tâm, linh hoạt và bứt phá”, năm 2022 với quyết tâm của Ban Giám đốc cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ra sức thi đua sôi nổi, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn toàn tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   87 người đã bình chọn
   Thống kê: 558.586
   Online: 25