Từ ngày 22-23/12/2021, Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chủ trì, phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của các đơn vị sử dụng DVMTR.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021; Kế hoạch số 07/KH-HĐQLQ ngày 01/11/2021 của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng về Kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của các đơn vị sử dụng DVMTR. Ban Kiểm soát Quỹ chủ trì, phối hợp với Ban điều hành Quỹ, Chi cục Kiểm lâm tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại Công ty cổ phần thủy điện Long Tạo Điện Biên (Thủy điện Long Tạo), Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mức (Thủy điện Nậm Mức).

Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mức.

Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào việc lập bản kê, kế hoạch nộp tiền, bảng tổng hợp nộp tiền DVMTR năm 2020, 2021; mức chi trả tiền DVMTR; nộp tiền DVMTR của đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng năm 2020, 2021 theo quy định tại Điều 67 của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018.

Đoàn công tác đã đối chiếu số liệu chứng từ, bản kê khai, bảng tổng hợp nộp tiền DVMTR với sản lượng kê khai nộp thuế, hóa đơn bán điện của đơn vị sử dụng DVMTR. Qua kiểm tra của Đoàn công tác cho thấy, các đơn vị cơ bản đều thực hiện tốt các điều khoản theo hợp đồng ủy thác đã ký như: Nộp đầy đủ bản kê khai sản lượng, chuyển trả tiền sử dụng DVMTR về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đầy đủ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn tồn tại như việc nộp tiền còn chậm, do Công ty chưa thu xếp được nguồn tài chính, phí dịch vụ môi trường rừng hàng Quý được Công ty mua bán điện thanh toán vào ngày cuối cùng của Quý.

Năm 2020, nhà máy thủy điện Nậm Mức đã nộp hơn 4 tỷ đồng tiền DVMTR. Tính đến Quý III năm 2021, nhà máy thủy điện Nậm Mức nộp hơn 2,7 tỷ đồng, nhà máy thủy điện Long Tạo nộp hơn 2 tỷ đồng tiền DVMTR.

Đoàn công tác thăm và làm việc tại nhà máy thủy điện Long Tạo.

Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền chi trả DVMTR của Công ty cổ phần thủy điện Long Tạo và Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mức vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của các công ty thủy điện. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định hiện hành có liên quan để hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đồng thời phối hợp giúp người dân trong lưu vực thủy điện cải thiện thu nhập, góp phần bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   101 người đã bình chọn
   Thống kê: 784.596
   Online: 48