Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc nhắc nhở các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thực hiện nghĩa vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Ảnh: Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và PTR ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với Công ty Cổ phần thủy điện Long Tạo

Sau khi Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã triển khai ký kết lại và ký mới hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR quy định tại biểu mẫu số 01 phụ lục số VI của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP với 13 tổ chức, đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng nội tỉnh, trong đó: 11 Nhà máy thủy điện, 01 Công ty nước sạch, 01 Doanh nghiệp có sử dụng nguồn nước phục vụ cho sản xuất công nghiệp.

Trong thời gian qua Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban điều hành Quỹ) đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện đăng ký, kê khai và nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định. Nên phần lớn các đơn vị sử dụng DVMTR trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các điều khoản theo hợp đồng ủy thác đã ký như: Nộp đầy đủ bản kê, chuyển trả tiền sử dụng dịch vụ đúng thời hạn, điển hình là các tổ chức sử dụng dịch vụ: Thủy điện Nậm Núa, thủy điện Thác Bay, Công ty TNHH cấp nước Điện Biên…

Ảnh: Quỹ tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát Thủy điện Na Son, huyện Điện Biên Đông

Tuy nhiên bên cạnh các đơn vị đã thực hiện tốt vẫn còn một số tổ chức vi phạm các điều, khoản hợp đồng ủy thác đã ký với Ban điều hành Quỹ, còn có tổ chức sử dụng dịch vụ vi phạm như không nộp bản kê, tiền sử dụng dịch vụ dẫn đến bị các cơ quan quản lý Nhà nước lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật, số tiền các đơn vị sử dụng dịch vụ vi phạm các năm 2019, 2020 bị xử phạt vi phạm hành chính và thu tiền của các đơn vị sử dụng chậm nộp là trên 300 triệu đồng.

Việc các tổ chức sử dụng dịch vụ nội tỉnh chậm nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng về Ban điều hành Quỹ đã gây khó khăn không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch thu, chi của đơn vị; mặt khác còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các chủ rừng là công đồng, hộ gia đình có diện tích cung ứng dịch vụ với nguồn thu chủ yếu dựa vào rừng và tiền chi trả DVMTR. Để hạn chế tình trạng trên theo bà Lò Thị Ngân, Trưởng phòng Kiểm tra, Giám sát-Tuyên truyền của Ban điều hành Quỹ cho biết, ngay từ đầu năm 2021 thực hiện Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về Phê duyệt Kế hoạch thu, chi và dự toán thu chi quản lý năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên; Đơn vị đã chủ động triển khai xây dựng các giải pháp thực hiên kế hoạch và thường xuyên gửi các văn bản đôn đốc đến các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chấp hành nghiêm các điều, khoản hợp đồng ủy thác đã ký với Ban điều hành Quỹ. Mặt khác đối với các tổ chức, cá nhân trây ì, đơn vị thường xuyên ra văn bản đôn đốc nhắc nhở và chuyển hồ sơ sang Chi cục Kiểm lâm ra quyết định xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Ban điều hành Quỹ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách chi trả DVMTR đến các bên cung ứng và sử dụng dịch vụ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR thực hiện nghiêm túc việc thu, nộp tiền sử dụng DVMTR theo quy định./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   55 người đã bình chọn
   Thống kê: 58.574
   Online: 28