Ngày 07/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND, về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên.

Để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên theo đúng Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156 CP, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã gửi tờ trình số 220/TTr-QBVR ngày 08/6/2020 về việc thẩm định Phương án tổ chức bộ máy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên. Trên các cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và kết quả hoạt động thiết thực, hiệu quả sau quá trình hoạt động, ngày 07/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND, về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên.

Ảnh cán bộ Quỹ kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng

Theo đó, Quyết định nêu rõ Địa vị pháp lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên; Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên; Cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, gồm: Hội đồng quản lý quỹ, gồm 09 thành viên, do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch hội đồng; Ban Kiểm soát quỹ, gồm 03 thành viên; Ban điều hành quỹ  gồm 03 phòng chuyên môn: Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật; Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kiểm tra, Giám sát - Tuyên truyền.

Hình ảnh khu rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên và thành lập các phòng chuyên môn thuộc Ban Điều hành quỹ là cơ sở cho việc bố trí, phân công, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các chuyên môn tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản lý quỹ, Ban Kiểm soát quỹ, Ban Điều hành quỹ theo quy định. Từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
55 người đã bình chọn
Thống kê: 58.367
Online: 29