Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định số 523/QĐ-TTg 01/04/2021 Phê duyệt Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định số 524/QĐ-TTg 01/04/2021 Phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025"
Nghị định số 27/2021/NĐ-CP 25/03/2021 về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
Quyết định số 417/QĐ-BNN-TCLN 20/01/2021 Công bố diện tích rừng các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Quyết định số 2682/QĐ-UBND 29/09/2020 Công bố Tiêu chuẩn quốc gia (lĩnh vực lâm nghiệp)
Nghị định số 83/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp
Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT 30/10/2019 Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh
Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT 25/10/2019 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Nghị định số 35/2019/NĐ-CP 25/04/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 13/03/2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp
Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Quy định về quản lý rừng bền vững
Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Quy định về các biện pháp lâm sinh
Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính
Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Quy định về phân định ranh giới rừng
Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
Luật số 27/2018/QH14 25/06/2018 LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Luật sô 16/2017/QH14 15/11/2017 LUẬT LÂM NGHIỆP
Nghị định số 168/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ và Công ty TNHH một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
54 người đã bình chọn
Thống kê: 44.303
Online: 15