Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định số 642/QĐ-UBND 04/05/2021 Điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng đối với số tiền chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR từ năm 2011_2020
Quyết định số 479/QĐ-UBND 08/04/2021 Phê duyệt đơn giá một số loài cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng, Tết trồng cây và trồng cây phân tán năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 472/QĐ-UBND 08/04/2021 Bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
Quyết định số 408/QĐ-UBND 25/03/2021 Phê duyệt Kế hoạch trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng và phân bộ kinh phí để thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác (đơt 1) năm 2021
Quyết định số 210/QĐ-UBND 24/02/2021 Điều chỉnh Kế hoạch thu, chi và dự toán quản lý năm 2020 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
Quyết định số 209QĐ-UBND 24/02/2021 Phê duyệt Kế hoạch thu, chi và dự toán thu chi quản lý năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
Công văn số 297/UBND-KTN 02/02/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 417/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 120/QĐ-UBND 26/01/2021 Công bố hiện trạng rừng tỉnh Điện Biên năm 2020
Quyết định số 42/QĐ-UBND 13/01/2021 Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng hệ thống thông tin chi trả DVMTR tỉnh Điện Biên
Quyết định số 02/QĐ-UBND 04/01/2021 Điều chỉnh quy định số lần, thời gian, tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Công văn số 05/UBND-KTN 04/01/2021 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp khắc phục diện tích trồng rừng thay thế hết giai đoạn đầu tư nhưng không đảm bảo chất lượng, không đủ tiêu chí thành rừng
Công văn số 4824/UBND-KTN 31/12/2020 Tiếp tục áp dụng hệ số K để xác định đơn giá chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 1508/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021 - 2030
Quyết định số 1509/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng giai đoạn 2021-2030
Quyết định số 1510/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà giai đoạn 2021-2030
Quyết định số 1477/QĐ-UBND 28/12/2020 Phê duyệt Kế hoạch trồng, chăm sóc rừng trồng và phân bổ kinh phí để thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác (đợt 2) năm 2020
Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND 16/12/2020 Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 1285/QĐ-UBND 07/12/2020 Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
Quyết định số 1101/QĐ-UBND 26/10/2020 Phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020 (gói thầu số 21, 22 trên địa bàn huyện Nậm Pồ)
15/GPHĐ-UBND 12/10/2020 Quyết định cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Trồng cây hoa Anh đào của Ban Quản lý rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng).
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
54 người đã bình chọn
Thống kê: 44.284
Online: 15