Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông báo số 305/TB-NHCS 09/12/2022 Thông báo về việc thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé
Thông báo số 92/TB-QBVR 10/03/2021 Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho Ban quản lý rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng
Thông báo số 93/TB-QBVR 10/03/2021 Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
Thông báo số 94/TB-QBVR 10/03/2021 Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê giao UBND các xã, thị trấn quản lý trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Thông báo số 84/TB-QBVR 09/03/2021 Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê giao cho UBND các xã, phường quản lý trên địa bàn thị xã Mường Lay
Thông báo số 85/TB-QBVR 09/03/2021 Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên
Thông báo số 88/TB-QBVR 09/03/2021 Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho Ủy ban nhân dân xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng huyện Mường Ảng
Thông báo số 89/TB-QBVR 09/03/2021 Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
Thông báo số 293/TB-QBVR 05/08/2020 Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 cho chủ rừng Ban quản lý rừng PH huyện Tuần GIáo
Thông báo số 295/TB-QBVR 05/08/2020 Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 cho chủ rừng là tổ chức và diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê giao UBND các xã, thị trấn quản lý trên địa bàn huyện Mường Chà
Thông báo số 297/TB-QBVR 05/08/2020 Kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2020 cho chủ rừng là BQL rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng
Thông báo số 298/TB-QBVR 05/08/2020 Kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2020 cho chủ rừng là Ban quản lý rừng PH huyện Điện Biên
Thông báo số 299/TB-QBVR 05/08/2020 Kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2020 cho chủ rừng là tổ chức và diện tích chưa giao chưa cho thuê giao cho UBND các xã quản lý trên địa bàn huyện Mường Nhé
Thông báo số 292/TB-QBVR 04/08/2020 Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 cho diện tích rừng chưa giao chưa cho thuê giao UBND các xã, phường quản lý trên địa bàn thị xã Mường Lay
PHÁT THANH
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
96 người đã bình chọn
Thống kê: 746.239
Online: 20